งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

2016

ทวีหิรัญรัฐกิ, ณัชชารีย์

แนวทางในการส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Journal Article

2016, ISSN: 239-5523.

Links | BibTeX