งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

2016

ทวีหิรัญรัฐกิ,

แนวทางในการส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Journal Article)

2016, ISSN: 239-5523.

(Links | BibTeX)