แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียนและชุมชน

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ การจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียนและชุมชน ณ ดรุโณทัยพุนพิน อ.พินพิน จ.สุราษฎร์ธานี

waste-management-5 waste-management-4 waste-management-3 waste-management-2 waste-management-1