โครงการ “เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำตาปี” โดยหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำตาปี” ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า

Read more

กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้น่ารู้ ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านซอย 2

เมื่อ 10  กุมภาพันธ์  2557 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้น่ารู้ ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านซอย 2  ถนนขุนทะเลซอย 2  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และใช้ประกอบในการศึกษา

Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียนและชุมชน

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ การจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียนและชุมชน ณ ดรุโณทัยพุนพิน อ.พินพิน จ.สุราษฎร์ธานี

Read more